A nude shoot gone wrong. Ah shit.

A nude shoot gone wrong. Ah shit.